Regulamin

I. Postanowienia ogólne.


1. Właścicielem sklepu internetowego www.filtry.sklep.pl jest firma Green Filter

2. Sklep realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Polski.

3. Złożenie zamówienia w sklepie www.filtry.sklep.pl oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu.


II. Rejestracja klienta.


4. Klient zobowiązany jest do zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia.


III. Przyjęcie i realizacja zamówienia.


5. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronach sklepu.

6. Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

7. Zamówienia są potwierdzane drogą elektroniczną (e-mail) i telefonicznie. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić nie będą realizowane, a Zamawiający będzie o tym stanie powiadomiony pocztą elektroniczną, (w przypadku jeżeli poda prawidłowy adres e-mail).

8. Firma Green Filter zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Kupującego w formularzu będą niepełne; podanie kontaktowego adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz numeru telefonu ułatwi rozwiązania ewentualnych zastrzeżeń dotyczących zamówienia.

9. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego wyrażone są w złotówkach i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.

10. Koszt dostarczenia przesyłki pokrywa Klient.

11. Firma Green Filter zobowiązuje się w ciągu 48 godzin od otrzymania zamówienia potwierdzić zamówienie u Kupującego drogą internetową lub telefoniczną. Czas ten może zostać wydłużony w przypadku, gdy wypada on w dni uznane za wolne od pracy (niedziele i święta).

12. Terminy realizacji zamówień wynoszą od 1-5 dni.

13. Sprzedający pobiera zryczałtowaną opłatę obejmującą koszt przesłania przesyłki do klienta zgodnie z cennikiem usług na stronie.

14. Każda transakcja będzie potwierdzana paragonem lub fakturą VAT.

15. Płatność za zamówiony towar może nastąpić przy odbiorze towaru lub przelewem na konto firmy Green Filter. W przypadku płatności przelewem zamówiony towar zostanie wysłany do Klienta po wpłynięciu należności na konto firmy Green Filter.

16. Zamówienia można odwołać tylko za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie.


IV. Gwarancja i reklamacje.


17. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.

18. W chwili odbioru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Kupujący obowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy i niezwłocznie skontaktować się z biurem firmy Green Filter.

19. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późniejszymi zmianami), Kupujący może odstąpić od umowy kupna w terminie 10 dni poprzez zwrot towaru w stanie niezmienionym (towar musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu - przesyłka nie może być rozpakowana). Jednocześnie informujemy, iż w celu dokonania zwrotu towaru niezbędny jest wcześniejszy kontakt z biurem firmy Green Filter.

20. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania, musi być zwrócony w stanie nienaruszonym, w oryginalnym opakowaniu. Zwrot należy uzgodnić e-mailem. Towar nie spełniający powyższych warunków nie zostanie przyjęty do zwrotu.

21. W razie zwrotu towaru, Klient ponosi koszty przesyłki towarów do i od Klienta.

22. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z biurem firmy Green Filter za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr dowodu zakupu (faktury VAT) oraz opisać przedmiot reklamacji.

23. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w wypadkach: - towarów, które noszą ślady użytkowania lub mają zniszczone oryginalne opakowanie.

24. W przypadku reklamacji towaru, warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie towaru na adres firmy Green Filter z załączonym opisem wady i kserokopią faktury VAT.


V. Postanowienia końcowe.


25. W przypadkach uzasadnionych reklamacji lub zwrotów spełniających ww. warunki, gwarantujemy zwrot należności drogą przelewu bankowego na wskazane przez zamawiającego konto lub przekazem pocztowym na podany na zamówieniu adres, po potrąceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 5% kosztu zamówienia brutto.

26. Firma Green Filter zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych, tylko na potrzeby firmy Green Filter. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

27. Firma Green Filter zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Firma Green Filter zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty.

28. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

29. Firma Green Filter zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.